AGENCJA ANTICORR Sp. z o.o.

Definicja Sprzedawcy

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://anticorr.pl  prowadzony jest przez firmę:

Agencja Anticorr Gdańsk sp. z o.o.

Tarcice 11, 80-718 Gdańsk

NIP: 957-09-05-174

Tel. +48 (58) 342 24 15

 DEFINICJE

 1. Sprzedający – Agencja Anticorr Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w: 80-718 Gdańsk; ulica Tarcice 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000185785, REGON 190021517 NIP: 957-09-05-174, o kapitale zakładowym 50 000.00 zł;
 2. Klient – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która składa Zamówienie przez platformę Sklepu Internetowego lub korzysta z dostępnych usług w Sklepie Internetowym;
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów i Usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, lecz nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeksu Cywilnego;
 4. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi, o czym zostało wspomniane powyżej;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również Przedsiębiorca korzystającym z praw przysługujących konsumentowi, zgodnie z poprzednią definicją;
 6. Produkt – Towar prezentowany przez sprzedawcę na Stronie Internetowej;
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona przez Klienta na podstawie dostępnego towaru w Sklepie Internetowym;
 8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781);
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);
 10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Formularz – funkcjonalność, za pomocą której Klient podając swoje dane, może przesłać zapytanie/reklamację oraz utworzyć konto

 REJESTRACJE I LOGOWANIE

 1. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim.
 2. Założenie i prowadzenie Konta jest nieodpłatne.
 3. Klient zobowiązuje się do wprowadzenia w formularzu wyłącznie danych aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym, oraz do przekazywania informacji odnośnie do zmian danych w celu aktualizacji, bądź samodzielnej zmiany w koncie za pomocą dostępnych funkcjonalności.
 4. Ten sam klient nie ma możliwości posiadania więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail (poczty elektronicznej).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy https://anticorr.pl/ prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Na Stronie Internetowej podane są ceny netto i brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe przy spełnieniu minimalnych wymagań technicznych:
 • Przeglądarki internetowe: Internet Explorer 11 lub nowsza ; Microsoft Edge; Opera 50 lub nowsza, Google Chrome 63 lub nowsza; Mozilla Firefox 57 lub nowsza
 • Optymalna rozdzielczość ekranu 1680×1050 pikseli
 1. Sklep informuje, że w funkcjonowaniu Platformy Internetowej mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie z niej. Przerwy takie mogą wynikać z przyczyn technicznych (np. konserwacje, przeglądy) lub z innych przyczyn niezależnych od Sklepu.
 2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • Poprzez Sklep Internetowy Anticorr.pl po zalogowaniu
 • Poprzez Sklep Internetowy jako „Gość”
 • Telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na Stronie Internetowej w zakładce „Kontakt”
 1. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłane jest, do wiadomości klienta, potwierdzenie złożenie zamówienia poprzez Sklep Internetowy. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Na życzenie Klienta Sklep może wystawić fakturę pro-forma. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Stronie Internetowej przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez klienta informacji „oczekuje na realizację”, którą Sklep Internetowy wysyła na podany w formularzu kontakt e-mail. Stanowi to przyjęcie oferty zakupu towaru, złożonej przez klienta.
 6. W przypadku wyboru formy płatności przedpłatą przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienia Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
 7. W przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu odnotowania potwierdzonego przez Klienta zamówienia w Sklepie.

PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • Przedpłata  – przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sklepu);
 • Pobranie – płatność gotówką przy odbiorze towaru,
 • Płatność gotówką w siedzibie firmy ANTICORR – w przypadku osobistego odbioru
 • Przelew tradycyjny – na rachunek bankowy Sklepu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sklepu);
 • Karta płatnicza – Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
 • Pobranie – płatność gotówką przy odbiorze towaru,
 • Płatność gotówką w siedzibie firmy ANTICORR – w przypadku osobistego odbioru przy wcześniejszej informacji
 1. Towar wysyłany jest po otrzymaniu potwierdzenia przelewu, w przypadku wyboru formy płatności ”przelew tradycyjny”. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 3 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze.

DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Ceny podane w cenniku, nie zawierają cen dostaw.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
 4. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Sklep wysyła faktury VAT do złożonych zamówień w formie elektronicznej na podany podczas składania zamówienia adres e-mail. Na życzenie klienta sklep może wysłać fakturę VAT w formie pisemnej na adres wskazany przez klienta.
 6. Faktura (w tym korekta) wysłana na wskazany przez Klienta e-mail, będzie uważana za skutecznie doręczoną. W przypadku braku odbioru faktury w formie elektronicznej, Klient ma prawo żądać przesłania faktury w formie pisemnej lub ponowienia wysyłki na adres e-mail.
 7. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych – Fedex, InPost kurier, InPost paczkomaty, Kuehne+Nagel – lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.
 8. Odbiór przesyłki – prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności pracownika poczty, kuriera nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki przyjmujemy wyłącznie z załączonym PROTOKOŁEM SZKODY firmy kurierskiej.

KOSZTY DOSTAWY

 1. Dla klientów na sklepie internetowym koszty transportu kształtują się następująco:
 • Dla zamówienia bez produktów oznaczonych jako „wysokogabarytowy” powyżej kwoty 500zł netto koszt transportu ponosi Sprzedający
 • Dla zamówień które zawierają produkty oznaczone jako „wysokogabarytowe”: powyżej kwoty 4000zł netto koszt transportu ponosi Sprzedający
 1. Dla klientów którzy posiadają ceny specjalne koszt transportu naliczany jest indywidualnie i w takim przypadku cena transportu widoczna na Stronie Internetowej nie obowiązuje.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Sklep udziela gwarancji na zakupiony Towar poczynając od daty jego sprzedaży Klientowi. Gwarancja udzielana jest przez Sklep, jedynie na Towary, do których załączone zostało odpowiednie oświadczenie gwarancyjne lub udzielenie gwarancji na dany Towar wynika z odrębnej umowy zawartej z Klientem.
 2. Okres gwarancji na poszczególne Towary liczony jest od daty jego sprzedaży i jej czas trwania jest ustalany indywidualnie z firmą lub jest umieszczony na stronie internetowej przy produkcie oznaczonym znacznikiem  „GWARANCJA” w opisie towaru.
 3. Klient traci uprawnienia gwarancyjne w razie używania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia będącego skutkiem działania sił natury i kataklizmów, zerwania plomb gwarancyjnych, uszkodzenia mechanicznego z winy użytkownika, niedostatecznego zabezpieczenia towaru na czas naprawy.
 4. Do czynników, które mogą wpłynąć na nieprawidłowe działanie towarów można zaliczyć min.: wysoką temperaturę, wysoką wilgotność, zapylenie, obecność w powietrzu substancji chemicznie nieobojętnych (chlor, sól, kwasy, zasady), wibracje, wstrząsy, narażenie na udar, pole elektromagnetyczne.
 5. Kalibracja urządzeń musi zostać wykonana przez uprawnionego profesjonalistę, posiadającego odpowiednie kwalifikacje, według warunków określonych w instrukcji montażu dołączonej do produktu, w zgodzie w wymaganiami określonymi w karcie katalogowej, odpowiednio do norm bezpieczeństwa w danym miejscu oraz zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy, techniki oraz sztuki inżynierskiej (elektrycznej), w tym zwłaszcza przy wyłączonym napięciu.
 6. Gwarancją nie są objęte:
 • Naturalne zużywanie elementów urządzeń i materiałów, z których urządzenie jest wykonane, wskutek użytkowania lub upływu czasu, oddziaływania warunków naturalnych np. utrata elastyczności elementów z tworzywa sztucznego, odbarwienia, matowienia powłok polakierowanych itp.;
 • Uszkodzenia, w tym wady i uszkodzenia mechaniczne, powierzchniowe zarysowania, pęknięcia, potrzaskania, przebarwienia lub wgniecenia,
 • Wady lub ich dalsze skutki, spowodowane przez nabywcę, użytkownika lub osoby trzecie;
 • Uszkodzenia, w tym wady i niefunkcjonalności, wynikające z oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, świetlnych lub wszelkich innych czynników pochodzenia zewnętrznego, których oddziaływanie na towary jest sprzeczne z instrukcjami obsługi, kartą katalogową, wskazaniami Producenta lub wiedzą techniczną (w tym w np.: związane z promieniowaniem słonecznym, oddziaływaniem pola magnetycznego, ciśnienia atmosferycznego, ruchami i wilgotnością powietrza itp.).
 • Uszkodzenia, niefunkcjonalności lub ich dalsze skutki spowodowane użytkowaniem, przechowywaniem lub transportowaniem towaru w nieodpowiednich warunkach, w szczególności w nieodpowiedniej temperaturze, w miejscu występowania oparów chemicznych, wysokiej wilgotności powietrza itp;
 • Uszkodzenia, niefunkcjonalności lub ich dalsze skutki, mające związek z niewłaściwą instalacją np.: spowodowane nieprawidłowym mocowaniem mechanicznym lub wnikające z  niewłaściwego podłączenia do sieci zasilającej lub zastosowania w sieci o niewłaściwych parametrach elektrycznych;
 • Uszkodzenia, niefunkcjonalności lub ich dalsze skutki, mające związek z transportem, użytkowaniem, przechowywaniem lub konserwacją, sprzecznymi z zaleceniami producenta lub z instrukcjami dołączonymi do przedmiotu sprzedaży;
 • Wady jawne towaru, o których Nabywca wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był je stwierdzić w dniu zakupu;
 • Naprawy, modyfikacje, zmiany konstrukcyjne oraz innego tego typu działania podjęte przez nabywcę we własnym zakresie;
 • Powłoka lakiernicza towaru. Wszelkie odbarwienia obudowy oprawy są naturalnym następstwem użytkowania oprawy i nie stanowią wady wpływającej na funkcjonalność towaru;
 • Koszty dodatkowe związane z usunięciem wad, w tym koszty demontażu i montażu wadliwego towaru.
 1. Ewentualne produkty gratisowe, prezenty, nagrody (włączając w to sprzedawane w symbolicznej cenie na fakturach VAT), nie są objęte gwarancją i nie podlegają roszczeniom reklamacyjnym.
 2. Na materiały eksploatacyjne (komponenty urządzeń), które ulegają normalnemu zużyciu podczas użytkowania tj. akumulatory udzielana jest gwarancja na 12 miesięcy od momentu wystawienia dokumentu sprzedaży.
 3. Niektóre produkty posiadają odmienny okres gwarancyjny, dlatego kupujący zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółami warunków gwarancji.
 4. Szczegółowe warunki gwarancji są załączone przy produkcie.

 

REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

Agencja Anticorr Gdańsk sp. z o.o.

Tarcice 11, 80-718 Gdańsk

NIP: 957-09-05-174

Tel. +48 (58) 342 24 15 

 1. Zalogowani użytkownicy sklepu internetowego mogą zgłosić reklamację poprzez kliknięcie zakładki reklamacje na sklepie internetowym i wypełnieniu formularza. (dopóki nie zostanie wdrożona ta funkcjonalność na sklepie internetowym prosimy korzystać z formularza do pobrania: https://Anticorr.pl/zwroty-i-reklamacje)
 2. Niezalogowani użytkownicy sklepu internetowego mogą pobrać formularz reklamacyjny w formie PDF ze strony głównej serwisu w zakładce reklamacje.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.
 5. Reklamowany Towar należy wysłać na adres Sprzedawcy. Koszty przesyłki do Sprzedawcy pokrywa Klient.
 6. Reklamowane urządzenia można przesyłać pocztą lub dowolną firmą kurierską na koszt nadawcy. W przypadku gdy okaże się, że reklamacja była zasadna sprzedawca zwraca koszty przesyłki w równowartości kosztu dostawy kurierskiej oferowanej przez firmę ANTICORR.
 7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 8. W przypadku poinformowania Klienta o wynikach Reklamacji, Klient ma obowiązek odbioru, na własny koszt, naprawionego Towaru lub nowego w miejsce uszkodzonego, w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji Sklepu. Brak odbioru w tym terminie uprawnia Sklep do zutylizowania towaru bez jakichkolwiek roszczeń Klienta.
 9. Produkty oznaczone na sklepie internetowym znacznikiem „wyprzedaż” nie są objęte rękojmią dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą
 10. Zdjęcia produktów na stronie www.Anticorr.pl mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
  Niektóre cechy wyglądu tj. kolor i proporcje mogą być zależne od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego i nie są podstawą reklamacji.
 11. Reklamacje będą uwzględniane tylko w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
 12. Reklamacje bez dołączonego protokołu reklamacji nie są rozpatrywane.

.

ZWROTY

 1. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni na podstawie Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zwrot towaru dla klienta prowadzącego działalność gospodarczą możliwy jest tylko wtedy gdy uzgodniony jest z firmą ANTICORR przed zakupem towaru. Uzgodnienie uznaje się za zawarte jeśli zostało potwierdzone przez firmę ANTICORR mailowo w odpowiedzi na mailową prośbę klienta, w innych przypadkach zwroty nie są przyjmowane przez firmę ANTICORR
 3. Dla tak potwierdzonego zwrotu należy wypełnić formularz zwrotu dostępny do pobrania na stronie https://Anticorr.pl/zwroty-i-reklamacje
 4. Zwroty bez dołączonego protokołu zwrotu nie są rozpatrywane
 5. Zwrot towaru nie jest możliwy w przypadku, gdy:
 • Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • Cena przedmiotu sprzedaży zależy od wahań na rynku finansowym
 • W której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji
 • Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji
 • Przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy w stanie nienaruszonym.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w formie cyfrowej.  Sklep posiada procedury oraz środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego materiałów marketingowych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych. Ma także prawo do ich poprawiania, a także, w każdym momencie, do żądania zaprzestania ich przetwarzania („prawo zapomnienia”) oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym złożenia skargi do organu nadzorczego.
 4. Klient który nie składa zamówień przez okres 6 miesięcy od momentu zarejestrowania się na sklepie internetowym zostaje automatycznie zablokowany i nie będzie mógł się zalogować na sklepie internetowym.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku wdania się w spór ze Sklepem, w związku z obsługą reklamacji towaru, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji.
 2. Spory powstałe na tle realizacji sprzedaży, w przypadku braku rozwiązania w drodze mediacji, poddane są rozstrzygnięciu sądu właściwemu ze względu na siedzibę prowadzącego Sklep.

 

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu (tj. dnia 2024-05-28) i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia publikacji.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Platformy Internetowej i będą miały zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po dniu wprowadzenia zmiany.

KOSZT ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI

 1. KGO*- wysokość Kosztu Gospodarowania Odpadami (za 1szt.) zawartego w cenie netto jednostkowej towaru (Art. 25 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym – Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami)

INFORMACJA LOGISTYCZNA

 1. Prosimy o świadome i osobiste podpisywanie listu przewozowego, a także sprawdzenie ilości zawartych w nim paczek, stanu  technicznego paczek oraz wszystkich informacji zawartych w liście przewozowym. Reklamację do kuriera Fedex, GLS, Inpost składa firma ANTICORR na podstawie protokołu szkodowego wypełnionego przez odbiorcę w obecności kuriera. Taki formularz kurier ma przy sobie i jego obowiązkiem jest spisanie go wspólnie z klientem. Jeśli jednak z różnych przyczyn kurier nie posiada protokołu, można pobrać dokument na stronie https://Anticorr.com.pl/reklamacje. Odbiór przesyłki od kuriera bez zastrzeżeń, a następnie zgłoszenie jej uszkodzenia może spowodować odrzucenie roszczeń przez ubezpieczyciela i być argumentem do odmowy wypłaty odszkodowania. Jeśli zaistnieje dkonieczność wypełniania protokołu szkodowego, prosimy o wypełnianie go osobiście, a nie zlecanie tej czynności  kurierowi, który często podaje w nim informacje niezgodne z prawdą, a tym samym interesem klienta (np.  że towar jest zniszczony, ale opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone itp.). W przypadku uszkodzeń, prosimy o zrobienie zdjęć i przesłanie ich do firmy ANTICORR razem z ww. protokołem.
 2. Potwierdzeniem wysłania zamówienia przez firmę ANTICORR jest list przewozowy, a nie faktura.
 3. Prosimy o porównanie zawartości przesyłki z fakturą, a nie z zamówieniem.
 4. Reklamacje ilościowe należy zgłosić do firmy ANTICORR w czasie do 3 dni od otrzymania przesyłki. Zwracamy Państwa uwagę, że wszystkie przesyłki pakowane w magazynie firmy ANTICORR przed wysłaniem ich do klienta przechodzą szczegółową i monitorowaną kontrolę. Zapis z kontroli procesu pakowania przechowujemy do 7 dni.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO,

informuję Panią/Pana, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Agencja Anticorr Gdańsk sp. z o.o. W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej: rodo@anticorr.pl  lub listu na adres siedziby: ul. Tarcice 11, 80-718 Gdańsk.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

Cele przetwarzania
Dane osobowe
Podstawy prawne przetwarzaniaOkres przechowywania danych
Zawarcie umowy i wykonanie

Imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
Art. 6(1)(b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
Do dnia upływu terminu przedawnienia
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych

Imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowychDo dnia upływu terminu przedawnienia
Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymiDo dnia upływu terminu przedawnienia
Analiza sprzedaży i statystyka art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na analizie sprzedaży i statystyceDo dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wykonania umowy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych,
 • dostawcy usług IT,
 • podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne,
 •  operatorzy pocztowi i kurierzy,
 •  operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 •  organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak:

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce ową funkcję pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).