ZWROTY

JAK DOKONAĆ ZWROTU:

 1. Należy wypełnić formularz zwrotu.
 2. Zwroty bez dołączonego protokołu zwrotu nie są rozpatrywane.
 3. W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt telefoniczny.

W JAKICH PRZYPADKACH, ZWROTU DOKONAĆ NIE MOŻNA:

 1. Zwrot towaru nie jest możliwy w przypadku, gdy:
 • Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • Cena przedmiotu sprzedaży zależy od wahań na rynku finansowym
 • W której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji
 • Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji
 • Przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO I SPRZEDAWCY:

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy w stanie nienaruszonym.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

REKLAMACJE

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

Agencja Anticorr Gdańsk sp. z o.o.Tarcice 11, 80-718 Gdańsk

NIP: 957-09-05-174

Tel. +48 (58) 342 24 15 

Zdjęcia produktów na stronie www.anticorr.pl mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
Niektóre cechy wyglądu tj. kolor i proporcje mogą być zależne od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego i nie są podstawą reklamacji.

 

JAK SKŁADAĆ REKLAMACJE:

 1. Zalogowani użytkownicy sklepu internetowego mogą zgłosić reklamację poprzez kliknięcie zakładki reklamacje na sklepie internetowym i wypełnieniu formularza. (dopóki nie zostanie wdrożona ta funkcjonalność na sklepie internetowym prosimy korzystać z formularza do pobrania: https://Anticorr.pl/reklamacje).
 2. Niezalogowani użytkownicy sklepu internetowego mogą pobrać formularz reklamacyjny PDF, załączony powyżej.
 3. Reklamacje będą uwzględniane tylko w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
 4. Reklamacje bez dołączonego protokołu reklamacji nie będą rozpatrywane.

KONTAKT I WYSYŁKA:

 1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru wraz z opisem niezgodności.
 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.
 3. Reklamowany Towar należy wysłać na adres Sprzedawcy. Koszty przesyłki do Sprzedawcy pokrywa Klient.
 4. Reklamowane urządzenia można przesyłać pocztą lub dowolną firmą kurierską na koszt nadawcy. W przypadku gdy okaże się, że reklamacja była zasadna sprzedawca zwraca koszty przesyłki w równowartości kosztu dostawy kurierskiej oferowanej przez firmę ANTICORR.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku poinformowania Klienta o wynikach Reklamacji, Klient ma obowiązek odbioru, na własny koszt, naprawionego Towaru lub nowego w miejsce uszkodzonego, w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji Sklepu. Brak odbioru w tym terminie uprawnia Sklep do zutylizowania towaru bez jakichkolwiek roszczeń Klienta.